นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ระดับตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ระดับตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ระดับตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเสษตาก ระดับตำบลแม่สอด พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ระดับตำบล ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 8-3-3 ทั้งนายกเทศมนตรี-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อบูรณาการ การทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในทุกตำบล ในพื้นที่ รวมทั้งการนำ อุปสรรค-ปัญหา-ข้อขัดข้อง-และแนวทางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่มาร่วมพิจารณาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาติดตามการดำเนินงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีสาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการเตรียมข้อเสนอแนะ และการเตรียมข้อมูลบรรยายการทำงานในระดับตำบลแต่ละตำบลให้กับนายกรัฐมนตรีในช่วงการประชุม อาทิประเด็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ , การขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด พ.ศ.2555  , ประเด็นความสนใจของนักลงทุน , ประเด็นปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน , การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน และ การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป