นายกเทศมนตรีนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างทางและการวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างทางและการวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 12 เดือน กันยายน 2558

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างทางและการวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ซอยปโมทัย และ ถนนบ้านใหม่เยลลี่ ซอย 8/3  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายไสว  มีเงิน สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างทางและการวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด  เพื่อตรวจดูว่าผู้รับเหมาทำได้ถูกต้องตามแบบที่วางไวหรือไม่ และ เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการสัญจรในเขตเทศบาลที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในหลายเส้นทางได้มีการวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ ในช่วงที่มีฝนตก และน้ำไม่สามารถระบายได้จากหลายสาเหตุเช่นการอุดตันของท่อระบายที่เกิดจากขยะ โคลน เลน หรือขนาดของท่อที่มีขนาดเล็ก เทศบาลนครแม่สอดได้เร่งทำการขุดลอก และขยายเส้นทางน้ำ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล และหากในบางพื้นที่ ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งไปยังส่วนงานของเทศบาลนครแม่สอด หรือที่สมาชิกสภาเทศบาลในเขตของท่าน ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และเป็นการพัฒนาพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนได้มีความอยู่ดีมีสุข รองรับการพัฒนาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป