นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด

                ที่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด นายสุทธา สายวาณิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมการต้อนรับการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะในวันที่ 24  สิงหาคม 2558

                การก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด บริเวณชั้นล่างของศูนย์ ประชุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรของ จังหวัดตาก อันเนื่องมาจากการที่พระองค์ทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดตากยาวนานกว่าสามทศวรรษ โดย ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ประกอบกับ การที่แม่สอดเป็นประตูการค้าชายแดน มีการเชื่อมโยงติดต่อทั้งด้านการค้า และการศึกษา จะเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณ ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัยรติไทย เป้าหมายการดำเนินงานของห้องสมุดเฉลิมพระเกียติฯ คือ การเป็น ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ สมดังลายพระหัตถ์ที่พระราชทานเพื่อเชิญชวน “ร่วมกันทำให้ ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” เมื่อคราวเสด็จเป็นองค์ประธาน ในการประชุม สมัชชาสากลว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป