นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

                ที่ห้องบอลรูม โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุม และนายโฆษิต ต้องวัฒนา  ผอ.สำนักวิเคราะห์และประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่กรมโยธาธิการแลผังเมืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อนำความคิดเห็นตามความต้องการด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วนในการประชุมกลับไปจัดทำฝังพื้นี่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

                ด้านดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้เสนอให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุดผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดูแล ในด้านสิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ของประชาชน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อย่างเต็มที่

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป