นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ กรุงเทพมหานคร

                เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๔ อาคารรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม  โดยในที่ประชุมมีวาระและประเด็นการประชุมว่าด้วยเรื่อง ของการปรับปรุงกฏหมายกรุงเทพมหานคร ในประเด็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  มาตรา ๑๑๐ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ มาตรา ๑๑๑ ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานคร  อันประกอบด้วย ภาษีสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง , ภาษีกำหรับยาสูบ , ภาษีสำหรับโรงแรม , ภาษีสรรพสามิตร , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ , ภาษีการพนันว่าด้วยกฎหมายการพนัน , ค่าภาคหลวงแร่ , ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม , อากรการฆ่าสัตว์,ค่าธรรมเนียมสนามบิน , ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ , ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและอนุญาตเล่นการพนัน , ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ , ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และรายได้อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  จันขวา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป