นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

                ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ในระดับตำบล 8-3-3 ประกอบด้วย 8 ตำบลใน อ.แม่สอด และ 3 ตำบลใน อ.พบพระ และ 3 ตำบล ใน อ.แม่ระมาด ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ระดับตำบล ที่ ห้องโกเมน เทศบาลนครแม่สอด โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 8-3-3 ทั้งนายเทศมนตรี-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อบูรณาการ การทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในทุกตำบลในพื้นที่ รวมทั้งการนำ อุปสรรค-ปัญหา-ข้อขัดข้อง-และแนวทางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่มาร่วมพิจารณาหารือ โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการต้อนรับนายกรัฐมนตรี วันที่ 24 สิงหาคม 2558 , การทำความสะอาด เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหมดอายุแล้วตามเส้นทางที่ขบวนนายกรัฐมนตรีเดินทางผ่าน โดยมีการสรุปประเด็น คณะทำงนขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลแม่สอด อ.แม่สอด และ ระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบล โดยประกอบด้วยประเด็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ , การขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด พ.ศ.2555  , ประเด็นความสนใจของนักลงทุน , ประเด็นปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน , การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน และ การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์

                รายงานข่าวแจ้งว่า ด้านคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล (อำเภอพบพระ) ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนารวมทั้งนำปัญหาด้านต่างๆ สู่ที่ประชุม ระดับตำบล 8-3-3 ใน อำเภอแม่สอด,อำเภอพบพระ,อำเภอแม่ระมาด เช่นได้นำเสนอ เรื่องการขออนุมัติ สร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำเมย ที่ บ้านวาลย์ ต.วาเลย์ อ.พบพระ เชื่อมไปยัง อ.วาเลย์ใหม่ จ.เมียวดี ที่ปัจจุบันมีการสร้างสะพานไม้ ไว้ใช้ชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อให้รถยนต์ สามารถ วิ่ง ไป-มา ได้ พร้อมเสนอ เปิดจุดผ่านแดนถาวร เพิ่มอีก 1 แห่งที่ บริเวณดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมานั้นจุดนี้ หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งการอำนวยความสะดวกการเดินทางผ่านแดนของชาวบ้านและการค้าขาย สินค้า ที่บ้านวาเลย์ ด้านคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล (อำเภอแม่ระมาด) เน้นการแก้ไขผังเมืองรวมทั้ง 14 ตำบล โดยมีการจัดโซนให้ถูกต้องซึ่งจะได้มาซึ่งผังเมืองรวมเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และควรจะมีการจัดทำผังเมือใหม่ภายใน 3 เดือน

ด้านดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ในระดับตำบล 8-3-3 จะได้นำเสนอต่อไปยัง คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่มีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ก่อนที่จะนำไปสู่การดำเนินการสานต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป