นายกเทเทศมนตรีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด หลังจากมีการติวเข้มบุคลากรนครแม่สอด สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายกเทเทศมนตรีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด หลังจากมีการติวเข้มบุคลากรนครแม่สอด สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวประจำวันที่ 15 เดือน กันยายน 2558

นายกเทเทศมนตรีมอบใบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด  หลังจากมีการติวเข้มบุคลากรนครแม่สอด สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

            ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ทำการมอบใบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด หลังจากที่ได้มีการนำคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ฯ ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ-สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครแม่สอด กว่า 150 คน เดินทางไป เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ(แบบเข้ม) หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) และติวเข้มบุคลากรนครแม่สอด สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economics Communit-AEC และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ“นครแม่สอด” ที่ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28- 30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการให้บริการ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของเทศบาลนครแม่สอด เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเจตนารมณ์สำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสามารถปฎิบัติการทำงานได้ โดยให้บรรลุวิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าหมายการให้บริการตามกลยุทธ เป้าหมาย สู่ความสำเร็จ และมาตรการที่ได้ดำเนินการไว้ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการทำงานปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีคิด และวิธีปฎิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และนักปฎิบัติงานที่ดีที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเป้าหมายและภารกิจขององค์กร   

                ทั้งนี้ทางดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้กล่าวขอบคุณทางบุคลากรเทศบาลที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้  หวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการงานที่ดี พัฒนาความรู้กระบวนการคิดเทคนิคใหม่ๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลนครแม่สอด ด้านต่างๆ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีคุณธรรม-จริยธรรม ที่จะนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์ต่อการทำงานสูงสุดในหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)และการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ให้เดินหน้าขับเคลื่อนไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) รับ AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกEast-West Economic Corridor: EWEC

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป