บทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

บทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

20142812161214.jpg

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะยุทธศาสตร์จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นำโดย ท่านธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการ พอช.ลงพื้นที่ตำบลหนองแคนเพื่อ แลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยมีแกนนำขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ พอช. ร่วม ๒๐ คน โดย ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายประเสริฐ แสนตลาดประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล นางลวิยา กาสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนได้ร่วมต้อนรับคณะฯด้วยความยินดียิ่ง

นายประเสริฐ แสนตลาด ได้นำเสนอการขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นจุดร่วมให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาตามประเด็นต่างๆโดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแล้วนำมาวิเคราะห์และสร้างศักยภาพให้เกิดแรงขับเคลื่อนจากภายในชุมชน จนได้เห็นปัญหาร่วม และกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาร่วมกัน และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับองค์กรชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ให้เห็นระบบการจัดการที่สร้างให้ชุมชนนำไปสู่การจัดการตนเองนั้นคือ การสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้เติบโตจากทุนและศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างนวตกรรมใหม่ๆ สร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ สำหรับสิ่งที่จะเกิดความเป็นรูปธรรม และยั่งยืนที่สุดคือ ลงมือทำ

สว่าง สุขแสง / รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง