บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนไทย –กัมพูชา – เมียนมา

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนไทย –กัมพูชา – เมียนมา

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนไทย –กัมพูชา – เมียนมา

                ที่ห้องประชุมโรงแรงอีโค่อินน์ อ.แม่สอด จ.ตาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนไทย – กัมพูชา – เมียนมา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 โดยเป็นการเข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย (ไทย – กัมพูชา – เมียนมา) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกัน ตลอดจนศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก และ จ.เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีการประสานงานเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันอย่างใกล้ชิด

                ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลให้มีการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าวอย่างรุนแรง ทำให้ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดและเครือข่ายหันไปใช้ช่องทางของการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป.ลาว และกัมพูชา ก่อนที่จะเข้าสู่แหล่งจำหน่ายบริเวณตอนในของประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถเดินทางคมนาคมได้สะดวกมากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น การดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประสานการข่าว การสืบสวนจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้าตามแนวชายแดน การลาดตระเวนร่วมตามลำน้ำโขง และการจัดระเบียบเรือ เป็นต้น จึงนับเป็นช่องทางที่สำคัญในการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมา ผ่าน สปป.ลาว และกัมพูชา เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย/////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป