บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแผกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพร้อมชี้แจงแผนหยุดผลิตแร่ในปี2559

บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแผกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพร้อมชี้แจงแผนหยุดผลิตแร่ในปี2559

บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแผกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เดินหน้าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพร้อมชี้แจงแผนหยุดผลิตแร่ในปี2559

                ที่ห้องประชุมสโมสรเหมืองผาแดง บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 13  เดินหน้าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพร้อมชี้แจงแผนหยุดผลิตแร่ในปี2559 โดยได้รับเกียรติจากนายอาสา  สารสิน ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฟรานซิล แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เกียรติร่วมงานซึ่งมีผู้เข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้จากทั้งหน่วยงานราชการ ชุมชน คณะครู และนักเรียน กว่า 100 คน  ซึ่งจากเดิมได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน และได้จัดสถานที่ไว้ที่บริเวณยอดดอยภายในเหมืองผาแดง แต่ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกมาตลอดทั้งคืนและต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้า ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้ และปิดท้ายด้วยกองทุนเผ้าระวังสุขภาพเหมืองผาแดงได้มีการมอบเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย และเงินสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 194,000 บาท โดยสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ และถ่ายรูปร่วมกัน

                โดยกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นประจำ โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ด้วยในปี 2566 จะสินสุดประทานบัตร และทางเหมืองจะยุติการทำเหมืองตั้งแต่ปี 2559 โดยหลังจากนั้นทางเหมืองจะทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดในปี 2566 โดยมุ่งหวังให้เหมืองผาแดงเป็นแหล่งปลูกหญ้าแฝกแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นแหล่งรวมพันธุ์แฝกมากที่สุดของประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้น 39 พันธุ์ และในปัจจุบันมีไม้ยืนต้นรวมแล้ว 100,000 ต้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ท้องถิ่นประกอบด้วย ลำพูป่า สักและไผ่ เป็นต้น โดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พีดีไอ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดคือรางวัล The King of Thailand’s Certificate of  Excellence  ด้านการส่งเสริมและใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่นระดับนานาชาติ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของเหมืองผาแดง

                นายอาสา  สารสิน กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นตั้งใจฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเหมืองผาแดงอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสมดุลแห่งธรรมชาติ โดยเฉพาะการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์คืนกลับสู่ธรรมชาติ โดยหลังจากสิ้นสุดประทานบัตรในปี 2566 บริษัทฯ จะส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กับกรมป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้เตรียมการจัดสร้างเจดีย์พระธาตุผาแดงประดิษฐาน ณ ดอยผาแดง เพื่อเป็นที่สักการะของชุมชนต่อไป พร้อมทั้งได้วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองผาแดงและสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติด้วย

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป