บ้านต้นผึ้ง : ดินแดนแห่งความพอเพียง

บ้านต้นผึ้ง : ดินแดนแห่งความพอเพียง

บ้านต้นผึ้งหมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เริ่มบ้านต้นผึ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จำนวน 10 ครัวเรือน โดยมีนายสาร มีศรี พยบมาจากจังหวัดน่าน เมื่อปี พศ 2450 ได้มาก่อตั้งหมู่บ้านเล็กๆ โดยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บริเวณรอบรอบหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่มีหลายต้นและชาวบ้านเรียกชื่อต้นไม้ใหญ่ในบ้าน ต้นแหลง พ่อมีผึ้งมาสร้างรังหลายรังและมาพักอยู่ที่ต้นแหลงนานๆชาวบ้านก็มีความคิดว่าน่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าเป็นหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่ที่มีผึ้งมาอาศัยอยู่ก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านต้นผึ้ง” หมู่ที่ 3 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บ้านต้นผึ้งเดิมเป็นเขตการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ช่วงปี พ.ศ. 2487 นายสาร มีศรี ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลป่าสัก จนถึงปีพ.ศ. 2493 มีนายสาร มีศรี ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

และมีการปกครองในปี 2535 และแบ่งการปกครองออกเป็นออกจากตำบลภูซาง เป็นตำบลป่าสักบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 จึงขึ้นอยู่กับตำบลป่าสัก และปัจจุบันมีนายเดช หัวหน้า ผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 358 คน

จุดเด่นของกลุ่มอาชีพของบ้านต้นผึ้งคือกลุ่มเลี้ยงโคขุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เริ่มจากการที่ผู้ใหญ่บ้านคืนในอดีตหัวหน้าแนะนำผู้ที่สนใจจากการเลี้ยงโคไปศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

เมื่อไปศึกษาดูงานมาแล้วจึงเกิดความสนใจจึงได้รวบรวมสมาชิกเก็บตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงโคขุนมีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มจัดตั้งครั้งแรกจำนวน 8 คนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 10 คนหลังจากนั้นจะไม่ส่งเสริมให้สมาชิกได้ซื้อโคมมาเพื่อนเลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่ายโดยให้สมาชิกที่เลี้ยงโคไปเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากหลายแห่งและได้เข้าอบรมจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูซาง

สมาชิกจึงได้ซื้อโคมมาคุณไว้ตามบ้านบางคนไม่มีสถานที่เข้าไปเลี้ยงและทำคอกไว้ที่สาธารณะของหมู่บ้านโดยให้สร้างโรงเรือนเลี้ยงบ้าง และอาศัยอาคารสาระประโยชน์ของหมู่บ้านบ้างหลังจากไปศึกษาดูงานจากฟาร์มเลี้ยงโคขุนที่อำเภอดอกคำใต้แล้วได้รับความรู้ถึงวิธีการผลิตอาหารโคขุนและจากการที่สมาชิกได้ไปศึกษาการผลิตอาหารโคด้วยตนเองจึงสามารถนำมาผลิตอาหารโคขุนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ขอขอบคุณ..ทุก ๆ ท่านที่ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..