บ้านมั่นคงบ้านเหนือสามัคคีจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

บ้านมั่นคงบ้านเหนือสามัคคีจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

บ้านมั่นคงบ้านเหนือสามัคคีจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้รับทราบถึงรายละเอียด

                ที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคี นาง เรือนมูล  บุญมาก ประธานโครงการหมู่บ้านมั่นคงบ้านเหนือสามัคคี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกว่า 30 คน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง การชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวรายละเอียดของโครงการหมู่บ้านมั่นคง   ซึ่งมีวาระการประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ บ้านมั่นคง เป็นการดำเนินการโดยองค์กรชุมชน โครงการบ้านมั่นคงจะดำเนินการ โดยใช้การบริหารการเงินแทนการบริหารโครงการก่อนสร้างแบบเดิมที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยรัฐจะอุดหนุนงบประมาณ ค่าพัฒนาระบบ -สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมถึงชุมชนโดยตรง ทำให้ชุมชนเป็นตัวตั้งในการดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนสามารถคิด วางแผน และจัดการได้อย่างเต็มที่ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยสนับสนุน ตามแนวทางใหม่นี้ ชาวบ้านจะเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้รับประโยชน์” หรือ “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” เป็น “เจ้าของโครงการ” ร่วมกันทั้งชุมชนและใช้กระบวนการบ้านมั่นคงเป็นกระบวนการพัฒนาที่จะเปลี่ยนสภาพ วิธีคิด สถานภาพ และความสัมพันธ์ของชุมชนกับสังคมให้ดีขึ้น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป