ปฏิรูปประเทศ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม

ปฏิรูปประเทศ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม

แถลงการณ์

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ)

เรื่อง ปฏิรูปประเทศ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องเดินหน้าปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ อำนาจรัฐต้องเป็นไปเพื่อจัดสรรและกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่ว่าอำนาจรัฐนั้นจะอยู่ในมือใคร  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ(กป.อพช.ภาคเหนือ) ประกอบด้วยเครือข่ายคนทำงานเพื่อพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง เพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพทั้งด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ การจัดการน้ำ การจัดสวัสดิการสังคม การสร้างหลักประกันทางสังคม การส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมการกระจายอำนาจบริหารจัดการโดยชุมชน ยืนยันว่า การปฏิรูปต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน เป็นไปอย่างรอบคอบก่อให้เกิดประโยชน์กับพลเมืองอย่างแท้จริง การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การกระจายทุนเพื่อการผลิตลดการกระจุกตัวของการครอบครองที่ดินเพื่อให้เกษตรกรเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงของประเทศ   การจัดสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมโดยทั่วถึงเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ บำนาญประชาชน การส่งเสริมประชาธิปไตย การคืนอำนาจการบริหารการปกครองให้ชุมชน ให้สิทธิชุมชนในการจัดการตนเอง กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐส่วนกลาง ส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักและติดตามตรวจสอบการบริหารได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง

กป.อพช.ภาคเหนือ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยในการติดตามตรวจสอบทิศทางการใช้อำนาจบริหารการปฏิรูปประเทศที่เน้นประชาชนฐานราก รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิมนุษยชน การมีนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การใช้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จย่อมไม่อาจบรรลุการปฏิรูปได้ การจำกัดเสรีภาพยิ่งทำให้การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปหายไป การฟังเสียงประชาชนที่หลากหลายนอกเหนือจากกลุ่มทุน ธุรกิจ ข้าราชการ จึงเป็นแนวทางสำคัญของการออกจากหลุมพรางการบริหารประเทศในขณะนี้ได้ เร่งคืนอำนาจให้ประชาชนโดยพลัน เพื่อให้ประชาธิปไตยทำงานในสังคมไทย

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ)

 23 มิถุนายน 2557

 

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ปริศนา  พรหมมา  ผู้ประสานงานกป.อพช.ภาคเหนือ  (089-6311181)

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ)

77/1 ม.ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    โทรศัพท์/โทรสาร (053)810623-4 / 089-6311181

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง