ประกวดข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน

ประกวดข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน

การประเมินผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด,ผลงานประเภทหน้ากลุ่มงาน,ผลงานประเภทวิชาการและผลงานสนับสนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ภาคเช้า..นำเสนอผลงานประเภทหัวหน้ากลุ่มงานคือนางศลิษา. ม่วงใหม. ่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,เสนอผลงานประเภทวิชาการ. นางสาววิภารัตน์ไฝเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ,การนำเสนอผลงานประเภทสนับสนุน นางชณัชฐิยา. ปิงยศ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเงิน

และในภาคบ่ายคณะกรรมการและลงพื้นที่คัดเลือก. โดยลงเดินทางลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว. เป็นการตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลงานประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น. ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์. ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว

หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงาน พื้นที่อำเภอปง. บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง นำเสนอผลงานประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน. นางสาวสารภี. มีปาน. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันนี้ประธานคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายก่อพงษ์. โกมลรัตน์. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและทีมงาน..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..