ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” (รุ่นที่1)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” (รุ่นที่1)

20150303214451.jpg

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” (รุ่นที่1)

ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.

ตามที่ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS   เชิญชวนผู้ผลิตหน้าใหม่ที่สนใจพัฒนาทักษะการผลิตรายการสารคดี “ที่นี่บ้านเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้น เพื่อเป็นอีกพื้นที่สื่อสารและเครื่องมือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาคพลเมืองในพื้นที่ภูมิภาค และนักข่าวพลเมืองจากทั่วประเทศ  ผ่านรายการความยาว 25 นาที เพื่ออธิบายประเด็นทางสังคมเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของประเด็นสาธารณะ  ผ่านมุมมองของผู้ผลิตภาคพลเมืองที่เฝ้ามองความเป็นไป ความงาม ผ่านเรื่องราวร้อยพัน และการรุกคืบของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านผ่านสายตาของพวกเขา    

ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 18  ทีม และผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 9  ทีม ดังนี้

1.ทีมมูลนิธิกระจกเงา   Film for Change คุณพงศ์เผ่า  อากาศสุภา และคุณลายสือ  กงประโคน 

2.คุณอิทธิพล บารมีเกรียงไกร

3. ทีม WAY คุณวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ และคุณอารยา คงแป้น   

4.ทีมกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ (กวย) คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ และคุณวินัด เรืองคำ  

5.ทีมเปลวไฟในหุบเขา คุณทินภัทร ภัทรเกียรติ

6.ทีม Studio Tonnam คุณรุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์   และคุณน้ำผึ้ง สุสี

7.ทีมรสนิยมดี คุณสมภพ ยี่จอหอ

8.ทีมบินสิ! โปรดักส์ชั่นเฮาส์ คุณเสาวนีย์ สังขาระ และคุณกมลรัตน์  วินัยเรื่อง 

9.ทีมอัญประกาศ คุณศุภรัช จรัสเพ็ชร์   และคุณณรงค์ ศรีโสภาพ

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือก 9 ทีม ศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ฯและยืนยันการเข้า ทางอีเมล์ : banrao@thaipbs.or.th , phothisan@gmail.com  และ pear.lekkla@gmail.com  ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.    หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา”จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

โดยพัฒนาข้อมูลในประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ให้เห็นรายละเอียดเนื้อหาการเล่าเรื่อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่อีเมล์ banrao@thaipbs.or.th , phothisan@gmail.com  และ pear.lekkla@gmail.com    

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น.

2.กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน

3.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นโครงการพัฒนาผู้ผลิตฯ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย ที่จะมีขั้นตอนของการร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับงาน แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ และเพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

4.การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง