ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมBACKPACK JOURNALIST

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมBACKPACK JOURNALIST

20151604212731.jpg

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสารคดีเชิงข่าวแบบนักข่าวสะพายเป้ (BACKPACK JOURNALIST)
ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 18.00น.

ตามที่ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เปิดรับผู้สนใจพัฒนาทักษะด้านผลิตสารคดีข่าวและเรื่องเล่าแบบ BACKPACK JOURNALIST เพื่อส่งเสริมเกิดการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อที่มีประเด็นและมุมมองด้านข่าวใหม่ๆ ที่ผลิตสารคดีเชิงข่าวแนวใหม่ ความยาว 7-10 นาที ด้วยทักษะการผลิตสื่อครบวงจรด้วยตนเอง และสามารถร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่อเนื่องในพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสในอนาคต     
ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน และผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้ 
1.ปรีชา ศรีสุวรรณ
2.วัลลภ เศรษฐศุภกูล
3.กวินรัตน์ สดสุ่น
4.พรชัย เอี่ยมโสภณ
5.ภาวิณี ไชยภาค
6.มณฑล อยู่สูงเนิน
7.วาริช หนูช่วย
8.ศราวุฒิ เสาร์เทพ
9.สรรค์ชัย มนูญรัตน์
10.อรดล แก้วประเสริฐ
11.กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล
12.ตาล วรรณกูล
13.รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

 

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือก 13 คน ศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ฯและยืนยันการเข้า ทางอีเมล์ : aorchmai@gmail.com , patra_sri@yahoo.com , nannaporns@gmail.comภายใน17 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ความร่วมมือระหว่างสำนักฯ กับผู้ร่วมโครงการ
1.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด 
2.สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 4 วัน 4 คืน ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท.  (เริ่มเข้าพัก 22 เมษายน ได้)
3.ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรมฯ
4.หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาประเด็นร่วมกัน  ผู้ร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาประเด็น ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ  ส.ส.ท. 
5.เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS
6.ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมและงานสามารถเผยแพร่ได้ตามมาตรฐานของส.ส.ท.มี สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

BACKPACK JOURNALIST

วันที่ 23-26 เมษายน 2558   

โรงแรมเพชรพิมาน บูทีค รีสอร์ท

 วันพฤหัส ที่ 23 เมษายน 2558 วิทยากร อ.พิภพ พานิชภักดิ์ นักผลิตสารคดีอิสระ

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน

9.00 – 10.00

แนวคิด Backpack Journalist พร้อมตัวอย่าง

10.00 – 10.15

พักเบรค

10.15 – 12.00

เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่อง (Dramaturgy)

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

เรียนรู้เทคนิคภาพและเสียงโดยอุปกรณ์ของ  Backpack Journalist

15.00 – 15.15

พักเบรค

15.15 – 17.30

เรียนรู้เทคนิคการลำดับภาพ/ตัดต่อ/การใช้เสียงประกอบ

17.30 – 19.00

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

19.00 – 20.45

เรียนรู้เทคนิคการฟัง-สัมภาษณ์/เขียนบท/การใช้เสียง/การเปิดหน้า

20.45 – 21.00

แลกเปลี่ยนประเด็นที่จะลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ

ชี้แจงการลงพื้นที่วันรุ่งขึ้น

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558  วิทยากร อ.พิภพ พานิชภักดิ์ นักผลิตสารคดีอิสระ

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 14.00

ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภายในกรุงเทพมหานคร

(ผู้ฝึกปฏิบัติเตรียมข้อมูลล่วงหน้า/รับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่)

14.00 – 17.30

กลับมาตัดต่อชิ้นงาน

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – ค่ำคืน

ตัดต่องาน/เปิดคลินิคการเล่าเรื่องและตัดต่อจนเสร็จ

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 วิทยากร อ.พิภพ พานิชภักดิ์ นักผลิตสารคดีอิสระ

เวลา

รายละเอียด

9.00 – 10.30

นำเสนองาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

10.30 – 10.45

พักเบรค

10.45 – 12.00

นำเสนองาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(ต่อ)

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน BACKPACK JOURNALIST

ด้านเครื่องมือ/เทคนิค    /ด้านเนื้อหาและการเล่าเรื่อง /อุปสรรค และข้อได้เปรียบ

14.30 – 14.45

พักเบรค

14.45 – 17.00

เตรียมประเด็นและแผนงานเพื่อเสนอในการลงพื้นที่

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารเย็น

19.00 น .

เปิดกองบก. BACKPACK JOURNALIST   /ชี้แจงเวลาการทำงาน –การหนุนเสริม

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

เวลา

รายละเอียด

9.30 – 10.00 น.

ทบทวนก่อนก้าวไปข้างหน้า

10.00-12.00 น.

เปิดมุมมองการเมือง- สังคม โลกาภิวัฒน์กับประเด็นที่ต้องจับตา /แลกเปลี่ยน

12.00 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน /เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

13.30 – 15.00 น.

ทีมสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ประชุมประเด็น รายการพลเมืองข่าว

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง