ประคมจังหวัดเชียงใหม่ระบุ นักการเมืองท้องถิ่น ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จริงจัง หวั่นกระทบคะแนนนิยม

ประคมจังหวัดเชียงใหม่ระบุ นักการเมืองท้องถิ่น ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จริงจัง หวั่นกระทบคะแนนนิยม

               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เครือข่ายประชาคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประเมินการทำงานโครงการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เพื่อทบทวนบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาโดยมีสำนักวิจัยส่งเสริมนโยบาย (สวน.) และเครือข่ายประชาคมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้ข้อสนแนะต่อการดำเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

                พระครูสมุห์วิเชียร คุณธัมโม ,ดร. ประธานเครือข่ายเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าว่า “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของการทำงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาดในการประสบความสำเร็จของการทำงาน การต่อยอดจากสิ่งเดิม ยกตัวอย่างเช่น อำเภอดอยลอเริ่มขยับจากหมู่บ้านศีล 5 ไปสู่การแก้ไขปัญหาแอลกอออล์จากผู้นำชุมชนทุกระดับ” นอกจากนี้ท่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “อุปสรรคสำคัญคือนักการเมืองและผู้นำท้องถิ่นบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะกลัวกระทบต่อฐานเสียงของตัวเอง ยิ่งกว่านั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับชาวบ้านอีกด้วย”

                อาจารย์พะยอม ถิ่นอ่วม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลลำปาง เสนอให้เขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การทำงานพิเศษเพราะเผชิญกับความซับซ้อนของปัญหา “ จากเดิมที่แบ่งการทำงานเพียง 4 โซน อนาคตอยากให้มีโซนพิเศษคืออำเภอเมืองเป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และจริงจังเพราะมีกลุ่มนายทุนและผู้มีประโยชน์หลากหลาย ควรมีเครือข่ายเฝ้าระหวังจากประชาชน”

                ด้านนายธงชัย  ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือระบุบว่า “ หากมองพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ถือว่ามีความก้าวหน้าการทำงานมากกว่าจังหวัดอื่นๆ จากการสำรวจล่าสุดพบว่า จังหวัดเชียงราย ขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการเล่นสงกรานต์และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี  รองลงมาคือจังหวัดแพร่  ปัจจุบันเชียงรายเป็นดังภาพในอดีตของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดื่มแอลฮอล์อย่างนัก”

                นอกจากนี้เครือข่ายประชาคมจังหวัดเชียงใหม่เห็นร่วมกันว่า ควรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย และบูรณการการทำงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ที่ผลกระทบต่อชุมชน และคนรุ่นใหม่ที่จะไม่สืบมรดกนักดื่มในอนาคตอีกด้วย ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

               

   by นักเดินทางอิสระภาพ             

 ABOUT THE AUTHOR

การเดินทาง คือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และมีครูหลากหลายอาชีพ มีแผ่นฟ้าเป็นห้องเรียน