ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ครั้งที่ 2 / 2559

ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ครั้งที่ 2 / 2559

ประชุมคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ครั้งที่ 2 / 2559

ที่ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมควีนพาเลส เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตาพาเจริญจัดประชุมคณะกรรมการรั้งที่ 2 / 2559 โดยนายธนยศ ปานขาวมอบหมายหน้าที่ให้ นายรรยงค์ กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็น ประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการอุทยานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมประอบไปด้วย การแนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ กรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ 1 / 2559 ที่ผ่านมา เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องพิจารณาในการขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงอันตราย 60 วัน  เรื่องการดำเนินการด้านการป้องกัน ดับไฟป่าและหมอกควัน  เรื่องการการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ เรื่องการให้บริการข้อมูล การเข้ามาศึกษา ในพื้นที่อุทยาน ดเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เรื่องการจัดงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2559 ณ ลานนันทนาการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญและเรื่องการเสนอรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคพร้อมการแก้ไข

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป