ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา.

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา.

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา..หารือระหว่างผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น..เพื่อระดมพลังขับเคลื่ิอนการดำเนินงาน..ณ ห้องประชุม Biz Clup สนง.พาณิชย์จังหวัดพะ้ยา..ประธานโดย นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิย.2559 เวลา 14.00 น.

คณะผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 2.นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรม 3.นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยพะเยา 4.นางจินตนา จันจองคำ ประธานมูลนิธิโรตารี่สากลจังหวัดพะเยา และ 5.นายธีรัตน์ ดาวไธสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญบ้านรักษ์สมุนไพร

มีหน้าที่..1.สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.บูรณาการการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และ 3. เชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานจากคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่วนกลาง

นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ได้กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีเป้าหมายในการระดมหุ้น 4 ล้านบาท จากภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขณะนี้คณะทำงานชุดก่อตั้งนี้ได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้งแล้ว มีผลงานการขับเคลื่อนคืบหน้าไปมาก อย่างน่าพึงพอใจ

ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนเดินหน้า เปิดช่องทางการตลาด 2 ด้าน ด้านแรก การเปิดตลาดออนไลน์ ด้วยการจัดทำระบบเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในเดือน มิย.2559 นี้ และ ช่องทางที่ 2 คือ เปิดตลาดออฟไลน์ ตามEvent ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าก็จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแน่นอน

ที่ประชุมมีมติที่จะมีการพบปะะหารือ กันทุกวันจันทร์ บ่าย 2 ทุกสัปดาห์ และมีกำหนดการประชุมชี้แจง แก่ตัวแทนกลุ่ม องค์กรประชาชนในระดับพื้นที่ ในวันที่ 21 มิย.2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..