ประชุมวางแผนประการเขตอภัยทานเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช 23 ต.ค. 57 ที่ป่าชุมชนหนองสนวน

ประชุมวางแผนประการเขตอภัยทานเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช 23 ต.ค. 57 ที่ป่าชุมชนหนองสนวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.ที่ศาลาประชาคมบ้านตำนักไทรหมูที่ ๒๐ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง นายชัยยงค์ เมทาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอบจ.ศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษนายวิศิษฐ์ ทองอินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอไพรบึง นายปรเมศฐ์ วิเศษศรีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไพรบึง นางจุฬารัก ปุ๋ยกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๐ นายเฉลิม นพไทรองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง และคณะกรรมการชุมชน ประชุมวางแผนประการเขตอภัยทานเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราชในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ป่าชุมชนหนองสนวน