ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ 2

ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ 2

ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระยะที่  2

                ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระยะที่  2 โดยมีตัวแทนจากฝายส่งน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมว่าด้วยเรื่องของโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วมเมืองแม่สอด  การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เช่น จำนวนประชากร จำนวยครัวเรือน  รวมทั้งข้อมูลผู้ป่วย ผู้พิการในแต่ละชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในแต่ละชุมชน โดยมีวิทยากรจาก มูลนิธิเพื่อการบริหารอย่างบูรณาการ ประเทศไทย อาจารย์จากคณะวิศวกรรม ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก  มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป