ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่

                นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ์ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนชุมพลพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนประชารักษ์ ในการขุดลอกคลอง ดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำที่อุดตัน หลังได้รับมอบหมายสั่งการจาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมแม่สอดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้สะดวกต่อการระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขัง โดยการระดมกำลังทั้งชาวบ้านในชุมชน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำ ท่อน้ำ พร้อมทำความสะอาด กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล เลนโคลน ที่กีดขวางเส้นทางน้ำออกจากท่อและรางระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป