ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แนะเอาปัญหาการดื่มสุราเป็นตัวชี้ความสำเร็จโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แนะเอาปัญหาการดื่มสุราเป็นตัวชี้ความสำเร็จโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 

            เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2559  นายประจวบ  กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการดำเนินงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า  ณ ห้องประชุมปกครอง  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  มีองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 20 องค์กร

            นายประจวบ  กันธิยะ ได้กล่าวตอนหนึ่งของการประชุมว่า จุดอ่อนของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาคือขาดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน  และขาดรูปธรรมหมู่บ้านศีล 5  ตนจึงอยากเสนอให้มีอาสาสมัครตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล ตามลำดับ มีบทบาทระตุ้นให้หน่วยงานรัฐจัดประชุม และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพาะหน่วยงานรัฐมีภาระจำนวนมากไม่สามารถขยับเรื่องนี้ได้

            นอกจากนี้ยังเห็นว่า หากจะมองดูความสำเร็จก็หาตัวชี้วัดยาก เพราะตั้งแต่ศีลข้อที่  1 – 4 ไม่สามารถที่จะเข้าไปประเมินได้ว่าใครครบหรือไม่ครบ หากจะประเมินได้จริง ควรใช้เรื่องลดการดื่มสุราเป็นตัวชี้วัด

            ด้าน พระครูสมุห์วิเชียร คุณธัมโม,ดร. ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  เครือข่ายประชาคมงดเหล้าได้มีความพยายามบูรณาการ่วมกับโครงการหมู่บ้านศีล 5 แต่อุปสรรคสำคัญก็คือ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เช่น ใครทำหน้าที่ประสานงานระดับอำเภอ ตำบล ของโครงการหมู่บ้านศีล 5 นอกจากนี้ จากการจัดเวทีเครือข่ายทั้ง 25 อำเภอพบว่า หน่วยงานราชการขาดการบูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งบางอำเภอก็ไม่ใส่ใจที่จะทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วน

            ด้านตัวแทน สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ  ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  มีไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าวคือ มีเพียง 75 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมด สืบเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การเปรียบเทียบประชากรทั้งหมดไม่ได้เพาะมีศาสนาอื่นๆ  ร่วมอยู่ด้วย  

            ตอนท้ายของการประชุม นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด และทบทวนเป้าหมายของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 3 ที่จะเน้นในเรื่องคุณภาพของประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้จะต้องใช้เรื่องลดการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์เป็นตัวชี้หนึ่งของโครงการฯ  อีกด้วย

 ABOUT THE AUTHOR

การเดินทาง คือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และมีครูหลากหลายอาชีพ มีแผ่นฟ้าเป็นห้องเรียน