ปศุสัตว์จังหวัดตากจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ปศุสัตว์จังหวัดตากจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่อำเภอแม่สอด

ปศุสัตว์จังหวัดตากจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่อำเภอแม่สอด

            ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามศึกษา เขตเทศบาลนครแม่สอด ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก จัดประชุมทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ประกอบการอาหารอิสลามในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยมีนายดำรง การำคาญ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการอบรมและมี นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ประกอบด้วยนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ประกอบการอาหารอิสลามในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก รวมจำนวน 20 ราย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

            ตามที่จังหวัดตากโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มีการดำเนินการจัดการอบรมโครงการสัมมนาการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ แก่ผู้ประกอบการฯ ในพื้นที่ เพื่อเป็นกรส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตากให้ได้มาตรฐานฮาลาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตที่สะอาดถูกสุขลักษณะก่อนสู่มือผู้บริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์พร้อมเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมและผู้บริโภคทั่วไปให้มีความปลอดภัยด้านอาหารให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

            อนึ่งความปลอดภัยด้านอาหารนับเป็นเรื่องที่สำคัญและประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการลงทุนรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตดำเนินไปอย่างมีเสรีมากขึ้น โดยประชากรกว่า 1,600 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 ของประชาคมโลกนับถือศาสนาอิสลาม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้อุตสาหกรรมหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ อุตสาหกรรมฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ต่างพากันต้องการเป็นศูนย์กลางการส่งออกอาหารอาเซียนของโลก ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป