ปศุสัตว์เขต 6 ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ ร้านค้าอาหารสัตว์ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ปศุสัตว์เขต 6 ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ ร้านค้าอาหารสัตว์ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ปศุสัตว์เขต 6 ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ ร้านค้าอาหารสัตว์ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตาก  ปศุสัตว์จังหวัดตาก  ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด  เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านค้า และแผงค้าซากสัตว์ในตลาดสด เขตเทศบาลนครแม่สอด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยจะต้องได้รับได้รับอนุญาตตามกฎหมาย(69/2557)นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายได้นำอาหารสัตว์ สัตว์หรือซากสัตว์มาจำหน่าย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และอาจได้รับโทษขั้นสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533  พ.ร.บ.วิชาชีพ  การสัตวแพทย์ พ.ศ.2545  พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ซึ่งประกอบด้วยกรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงขอย้ำเตือนว่า หากบุคคลใดต้องการจะประกอบธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับอาหารสัตว์ และสัตว์หรือซากสัตว์จะต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยสามารถขอคำแนะนำและยื่นขอใบอนุญาตได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  โดยผู้ที่กระทำผิดจะมีโทษทั้ง ปรับ และจำคุก ตามอัตราโทษทางกฎหมาย

การค้าภายในจังหวัด การค้าทั่วราชอาณาจักร และการค้าส่งต่างประเทศ นั้น ให้ใช้หลักฐานเดียวกันและยื่นคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ทุกจังหวัด ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน แต่กรณีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้มารับใบอนุญาตภายใน 7 วัน หากไม่มาก็จะถือว่าสละสิทธิ์ นอกจากนี้ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ ได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โทร. 02-1590406-7  ส่วนการขออนุญาตทำการค้าสัตว์และซากสัตว์ นั้น ให้ติดต่อที่ กองสารวัตรและกักกัน โทร. 02-5013473-5 ในการนี้ กรมปศุสัตว์ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวสัตว์ เจ้าของสัตว์ และผู้ทำการค้าต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป