ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ในรูปแบบการฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ในรูปแบบการฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ในรูปแบบการฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop

 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ในรูปแบบการฝึกประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop  โดยนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายอชิตพล พุ่มเกื้อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้แทนอำเภอ และหน่วยงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ตำรวจ ทหารในพื้นที่ มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางในการประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ  เพื่อพัฒนากลไกเชื่อมโยงทรัพยากร การสื่อสาร และประสานระหว่างศูนย์บัญชาการณ์อำเภอ กับพื้นที่เหตุการณ์ หน่วยงานต่างๆ ตำรวจ ทหาร และภาคสังคม (สมาคม มูลนิธิอาสาสมัคร) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558  และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัด ในการสร้างความเข้าใจในเรื่องการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

————————————————————————–

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป