ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559

                ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ นายประสงค์ หล้าอ่อน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 โดยมี นายคำรณ อิ่มเนย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะวิทยากรทำการฝึกอบรมโครงกา  ร จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการปภ.ตาก และมีผู้เข้าร่วมการอบรม 80 คน โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบโดยชุมชนคิดเองทำเองและใช้ทรัพยากรของชุมชนเอง , เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสาธาณภัยโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถที่จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ , เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป