ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่า และหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่า และหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมการซ้อมแผน ป้องแนและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่า และหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559

                ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด  เขตเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก  นายสุทธา  สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 9 พิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดตาก พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 70 คน

                โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกำหนดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ประกอบด้วยการฝึกแบบบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม พร้อมการสรุปประเมินผล  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตาก  เรื่องเพื่อทราบ  คณะกรรมการออกแบบและควบคุมการฝึกได้นำเสนอลำดับสถานการณ์ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านไฟป่าและหมอกควัน ได้สรุปเป็นสถานการณ์สมมุติชี้แจงต่อที่ประชุม การนำทรัพยากรฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่าและหมอกควัน  เชิญหน่วยงานเข้าร่วมฝึกพร้อมขอรับการสนับสนุน ทรัพยากร บุคลากร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ การออกแบบแผนผังแสดงจุดที่จะดำเนินการฝึก และท้ายสุดของการประชุมเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมฝึกนำเสนอต่อที่ประชุม

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา   พันลุตัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป