ผอ.ชาญ ตันติวราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดตัวทีมหมอครอบครัว ศสม.ตำบลบึงกาฬ

ผอ.ชาญ ตันติวราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ เปิดตัวทีมหมอครอบครัว ศสม.ตำบลบึงกาฬ

วันนี้ เวลา 15.35 น นพ.ชาญ ตันติวราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ออกเยี่ยมเยียน หน่วยบริการปฐมภูมิ ศสม.ตำบลบึงกาฬ เพื่อให้กำลังใจการทำงาน ก่อนท่านจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งท่านมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนงาน ศสม.ให้เข้าถึง เข้าใจ สร้างคุณภาพด้านการดูแลรักษาประชาชน สนับสนุนภาคีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ให้ครบวงจรงานบริการอย่างมีคุณภาพ จนโรงพยาบาลบึงกาฬ ผ่าน HA ในรอบปีที่ผ่าน ๆ มา รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ เคารพรักของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยดีเสมอ ในโอกาสท่านเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาเกษียณในครั้งนี้ ทีมงาน รพ.บึงกาฬ แสดงมุทิตาเกษียณวันที่ 22 กันยายนนี้ และส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดภาพรวมวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวัน

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934