ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประชุม ใช้งบ 12 ล้านบาท สร้างอาคารท่องเที่ยว ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประชุม ใช้งบ 12 ล้านบาท สร้างอาคารท่องเที่ยว ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประชุม ใช้งบ 12 ล้านบาท สร้างอาคารท่องเที่ยว ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)
                นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาประชุมร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการจัดสร้างอาคารสำนักงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ห้องประชุมอาเซียนเทศบาลนครแม่สอด  โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะสนับสนุนงบประมาณจำนวนกว่า 12 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ติดกับอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ถนนสายเอเชีย โยจะเป็นอาคาร 4 ชั้นเชื่อมต่อกับอาคารสำนักงานเศรษฐกิจ ซึ่งจะใช้พื้นที่ 594 ตารางเมตร สร้างอาคาร 4 ชั้น งบประมาณ 12 ล้านบาท เป็นสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา- ศูนย์อัญมณี-สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว-สมาคมส่งเสริมกีฬา- ตำรวจท่องเที่ยว- โดยรูปแบบอาคารนั้นลักษณะเดียวกันกับสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)
///////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป