ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผลแบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดตาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผลแบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดตาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผลแบบบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดตาก

            ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2  พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2  ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจและประเมินผล ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2  กล่าวว่า ทีมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข แบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นได้ตามข้อกำหนดและตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดำเนินงานต่างๆต้องมีความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  เช่น การนำเสนอข้อมูลทั่วไปด้านสาธารณสุข สถานะการเงินการคลังหน่วยงาน การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย การพัฒนาระบบและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค และแผนพัฒนาของหน่วยงานตาม Service Plan เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนอกจากได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลของแม่สอดแล้ว เรายังได้มีการจัดทีมประเมินเข้าเยี่ยมตามสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าไร่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชิบาโบ อ.พบพระ จ.ตาก

//////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป