ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service อำเภอพบพระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับนอกราชอาณาจักร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service อำเภอพบพระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับนอกราชอาณาจักร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service อำเภอพบพระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับนอกราชอาณาจักร

                ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ          และน.ส.รัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจตรา , ลงตรา และพิจารณาอนุญาตการทำงานแรงงาน เมียนมา ลาว กัมพูชา ปี 2558 ของกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ของสำนักงานแรงงานต่างด้าว และโครงการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา  หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3มีนาคม 2558 ของกรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ.ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จOne Stop Service อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับนอกราชอาณาจักร

ภาพ / ข่าว ชวลิต   วิกุลชัยกิจ

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป