ผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. สรุปผลการประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

ผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. สรุปผลการประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

ผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. สรุปผลการประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

                ณ.ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ได้ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา ของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม2558 ที่ผ่านมา โดยมีรายนามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ดังนี้ 1. นาย ประวัติ เมฆไตรรัตน์ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกในส่วนของภาพรวม 2.นางเพลินพิศ อรรถวันผู้ประเมินคุณภาพภายนอกในส่วนของเด็ก 3.นางวาสนา ราชนิล ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกในส่วนของครู

                ทั้งนี้ผลของการประเมินคุรภาพภายนอก ท่านผู้ประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง 3 ท่าน ได้สรุปผลด้วยวาจา ส่วนคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร จะส่งเอกสารตามมาในภายหลัง ซึ่งทีมข่าวจะติดตามผลคะแนนให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป    หลังจากการสรุปผลการประเมินทางวาจาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงได้มีการมอบรูปเจ้าพ่อพะวอเป็นที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน//////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป