ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ ตรวจตลาดเยี่ยมพ่อค้า-แม่ค้า สร้างตลาด “นครแม่สอด”เป็นตลาดอนามัยยอดเยี่ยม สู่ตลาดนานาชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ ตรวจตลาดเยี่ยมพ่อค้า-แม่ค้า สร้างตลาด “นครแม่สอด”เป็นตลาดอนามัยยอดเยี่ยม สู่ตลาดนานาชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นำหัวหน้าส่วนราชการ  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ ตรวจตลาดเยี่ยมพ่อค้า-แม่ค้า สร้างตลาด “นครแม่สอด”เป็นตลาดอนามัยยอดเยี่ยม สู่ตลาดนานาชาติ

                เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- คณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ปลัด รองปลัด เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนครแม่สอด- ตลาดพาเจริญ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเยี่ยมเยียน พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสด และยังดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในด้านต่างๆของตลาดในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบในด้านต่างๆ ได้ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของตลาดสด ทั้งความสะอาด การติดป้ายราคาที่ชัดเจนและยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้ยังได้พบปะพูดคุยแม่ค้าในตลาดให้มีส่วนร่วมในการทำให้ตลาดเป็นตลาดที่ดีและมีคุณภาพพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ตลาดอาเซียนที่มีคุณภาพดี-อนามัยดี-สะอาด-มีมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและราคา เนื่องจากตลาดแห่งนี้เหมือนเป็นตลาดนานาชาติ เพราะผู้ค้าและผู้ซื้อมีทั้งไทยและเมียนมา หากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สอดดีขึ้นต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป