ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 500 คน โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมด้านการค้าและการลวงทุนของประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น และได้เร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความไว้ใจความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในด้านต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนติดต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้านและมุ่งเน้นให้ข้าราชการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการประกาศจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 14 ตำบล อันได้แก่ อำเภอแม่สอด 8 ตำบล อำเภอแม่ระมาด 3 ตำบล อำเภอพบพระ 3 ตำบล และจังหวัดตาก ได้ประกาศจัดตั้ง สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายในอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก ชั้น 4 โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ร่วมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของรัฐบาลและจังหวัดตากต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป