ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลที่เทศบาลแม่ระมาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลที่เทศบาลแม่ระมาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลที่เทศบาลแม่ระมาด

                นายสมชัยฐ หทะยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนบ์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และคลินิกนักลงทุนคณะทำงานระดับตำบล ที่ เทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยมีนายสุนทร  มหาวงศ์นันท์ นายอำเภอแม่ระมาดให้การต้อนรับ และนายชัยณรงค์  มเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในครั้งนี้มีคณะทำงานเขตเศรษฐกิจระดับตำบล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

                โดยการเปิดศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะขยายตัว โดยมีศูนย์ประจำตำบลให้เกิดความเข็มแข็ง ชัดเจน ประสานใจ ประสานผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนระดับตำบลจึงมีความสำคัญในการประสานงานด้านต่างๆในพื้นที่ให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและนักลงทุนที่สนใจสามารถมาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลมากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยในศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากมิติ จากคณะทำงานของแต่ละตำบล เข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลทุกพื้นที่ ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่ การกำหนดผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การเร่งรัดขอถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ เพื่อรองรับการลงทุน และ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกตำบล รับ AEC

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์ นันทะศิริ

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป