ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด

                นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ธุรกิจของสหกรณ์นั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งขณะนี้ธุรกิจรับฝากเงินที่สหกรณ์ได้ร่วมกับโรงเรียนภายใต้โครงการหนึ่งสหกรณ์หนึ่งโรงเรียน เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการออมเงินของเด็กนักเรียนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ทางสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ได้มีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าให้กับเกษตรกร บริหารจัดการสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยระดมความคิดในการเชื่อมโยง Social Business ทั้งสหกรณ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต ด้านการแปรรูป ด้านการบริการ ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสหกรณ์ในแต่ละด้าน รวมไปถึงให้กลุ่มสหกรณ์ประสานร่วมกับ บสย. SME ธกส. และBOI เพื่อวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในการเชื่อมโยง Social Business เพื่อรองรับ AEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จากนั้นจึงได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกและทำความสะอาด โรงสีข้าวชุมชน และห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชของ สหกรณ์นิคมแม่ระมาดในครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป