ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

           ผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมทำการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนไชย เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนางสุจินต์ ฤทธิดำรงการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยและนางสังวาล เรือนใจดี ประธานชุมชนดอนไชย นำผู้สูงอายุชุมชนดอนไชยร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยนายวสุธร บุญมาก นายสกุล เมฆหมอก นายปาน มนติ๊บและนางสุวรรณา คงคาน้อย พิธีการเริ่มโดยนายวสุธร สมาชิกสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นายสุทิน หมูถึง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินให้เกียรติกล่าวนำสวดมนต์ หลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี การชี้แจงข่าวสารจากทางเทศบาลนครแม่สอด และการชี้แจงยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนไชย กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงพร้อมทำประวัติการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมทำการแนะนำให้ความรู้ในการบดเคี้ยวอาหารของผู้สูงวัย การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

                ส่วนทางด้านชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีก็จัดกิจกรรมผู้สูงอายุเช่นกัน  ที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคี  เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางจรูญ ลือเกียรติ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคี จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

 ///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป