ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดกิจกรรมประจำเดือน

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดกิจกรรมประจำเดือน

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดกิจกรรมประจำเดือน

ที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยว เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายเมธา ยิ่งยวด ประธานผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยว พร้อมนายสุนทร อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยว ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอด จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป