ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

                             ที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนางมาลัย เอื้องอ้าย ประธานชุมชนบัวคูณ และ นายระยอง ศรีพุ่ม หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                           พร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป และช่วงท้ายจึงเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป