ผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคม

ผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคม

ผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคม

                ผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคม  ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมกราคมโดยมีณรงค์ อุตตะมะ ประธานชุมชนปู่แดงและนางอาภรณ์  แสนเอื้อย หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงนำผู้สูงอายุในชุมชนให้การต้อนรับ และนำผู้สูงอายุทำการตรวจสุขภาพพร้อมวัดความดัน ทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพ ก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือน กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ การชี้แจงให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการแจ้งข่าวสารการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่วัดมณีไพรสณฑ์ จากนั้นทางเจ้าหน้าสาธารณสุขชุมชนนำร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ พบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ร่วมกันอีกด้วย

                      ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง ณ.ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ทางผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งได้มีการทำบุญเลี้ยงเพลพระ พร้อมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ร่วมกันอีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป