ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม
                                      กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมีนาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอ้วน  สีจ๊ะแปง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและนางชูศรี ตันตา ประธานชุมชนร่วมแรง นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลแม่สอดในวันพุธที่ 16 เดือน มีนาคม 2559 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
    และที่ศาลาการเปรียญวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายองอาจ  สรรคชา  ประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ทั้งนี้ นางแสงหล้า  สรรคชา รองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมพลพัฒนา  ได้เป็นผู้นำสมาชิกออกกำลังกายโดยท่ากายบริหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัน  กิจกรรมนันทนาการโดยการเต้นบริหารร่างกายประกอบเพลง การเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลแม่สอดในวันพุธที่ 16 เดือน มีนาคม 2559 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป