ผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

                ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ เขตเทศบาลนครแม่สอด ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด จัดประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยนาย เปง อินลวง ประธานชุมชนร่วมใจพร้อมนางปราณี อินลวง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนาง บัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นำผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมการ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ การเชิญชวนสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลแม่สอดในวันพุธที่ 16 เดือน มีนาคม 2559

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป