ผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1จัดประชุมวิสามัญพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1จัดประชุมวิสามัญพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1จัดประชุมวิสามัญพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

             ที่ทำการชุมชนสองแคว1เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมวิสามัญ พิธีการเริ่มโดยนายจำแลง แสงราช ประธานผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำสมาชิกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                พร้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานเป็นพี่เลี้ยงสัญจร  เจ้าหน้าที่ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดทำการตรวจวัดความดันโลหิตสูง จัดกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558 นี้และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอีกด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป