ผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

ผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

ผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคม

                             ที่ทำการชุมชนสักทองเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสักทอง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม โดยมีนางอัมพร ปันเถิน  ประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์ มุ่งการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทอง นำผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน โดยช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น จากนั้นประธานผู้สูงอายุชุมชนสักทอง เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                                 พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 โดยนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมเป็นผู้นำขับร้อง การชี้แจงข่าวสารจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ในเรื่องการจัดงานประกวดร้องเพลง เจ้าพนักงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสักทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป