ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

                             ที่ทำการชุมชนสักทอง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนมีนาคม โดยมีนาย ชิต ขันแก้ว ประธานชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุในชุมชนอิสลามพร้อมนายประเสริฐ มากศรี หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือน การชี้แจงการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดโดยนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในการเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวของชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายนในวันที่ 23 เมษายน 2559 และการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดตากที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดในวันที่ 4 เมษายน 2559 ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป