พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “60 สตรีต้นแบบตามรอยพระเทพฯ

พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “60 สตรีต้นแบบตามรอยพระเทพฯ

พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “60 สตรีต้นแบบตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

20151104100825.jpg20151104100855.jpg20151104100926.jpg

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ในปี 2558 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา60 พรรษาเมื่อวันที่ 2เมษายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอยู่ในวงการพัฒนาสังคมและวิชาการตลอดมา ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการทรงงานพัฒนาโดยเฉพาะทรงเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างยาวนานเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพไม่เพียงประจักษ์แต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังแผ่ไพศาลไปยังหลายประเทศทั่วโลกและทรงเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในการทรงงานเพื่อส่วนรวมและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “60 สตรีต้นแบบตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ2 เมษายน2558” เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมพระเกียรติและร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ และอีกประการหนึ่งคือเพื่อเผยแพร่ผลงานการทำงาน การเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีของสตรี60 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ที่เคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในงานวันสตรีสากลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีผลงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับชุมชน และสื่อมวลชนผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระแสสังคมและแนวคิดของสาธารณชน ทั้งนี้ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุดดังกล่าว มีกำหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี ทีวีดาวเทียม IPM และอีกหลายสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2558

“กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนติดตามชมสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติชุด “60 สตรีต้นแบบตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2เมษายน 2558” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย

20151104101117.jpg

20151104101230.jpg20151104101253.jpg

นอกจากนี้ไฮไลท์ในงานยังได้จัดให้มีเสวนา จากตัวแทนสตรีและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในวันสตรีสากลโดยมีตัวแทนเข้ามาร่วมงาน ได้แก่  อาสาสมัครทหารพรานหญิง ฟาเดีย ดอมะ อายุ 32 ปี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยาหมู่ทหารพรานหญิง 418 กรมทหารพรานที่ 43 เข้ารับรางวัล เพราะเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงานด้วยการสมัครเป็นทหารพรานตั้งแต่ปี 2550 เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการปิดล้อมตรวจค้น และช่วยเหลือสังคม แม้ต้องเผชิญกับหลายเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตราย จึงรู้สึกตื้นตันยินดีกับรางวัลที่ได้รับ   รวมทั้ง สมพร  ปานโต สตรีดีเด่นด้านอนุรักษฺสิ่งแวดล้อม  และฐปณีย์ เอียดศรีชัย  ต้นแบบสตรีดีเด่นด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ เข้าร่วมงาน

 

สามารถชมสารคดีสั้นได้ทาง  www.owf.go.th

 

 ABOUT THE AUTHOR

นานาสาระ Contact me : fyoung2557@gmail.com