พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

งานเสวนา “พลังภาคประชาชน –ทางออกประเทศไทย – ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า

———————————————————————

เวลา ๑๓.๓๐ น.               ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๐๐ น.               เริ่มการเสวนา     “พลังภาคประชาชน –ทางออกประเทศไทย – ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

o        ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์   กรรมการสถาบันออกแบบประเทศไทย

: ออกแบบอนาคตประเทศไทย

o        ดร.มานะ นิมิตรมงคล   ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

: ภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่นกับการขับเคลื่อนประเทศไทย

o        นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์      กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: ความปรองดอง การเจรจาระหว่างประเทศ

o        นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

: บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ “เคลื่อนไหวสังคม”

: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ – ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

o        นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล   ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

: บทบาทการควบคุมกันเองของสื่อ กับการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

o        นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

: การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

 

ดำเนินการเสวนา โดย   นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

เวลา      ๑๕.๑๕ น.           ตอบข้อซักถาม / ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา      ๑๕.๓๐ น.           จบงานเสวนา

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ