พะเยาจัดตั้ง : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

พะเยาจัดตั้ง : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

พิธีจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ประธาน โดย นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีผู้ถือหุ้น 4,000 หุ้น(รัฐ 200 หุ้น,เอกชน 1,990 หุ้น,วิชาการ 100 หุ้น,ประชาสังคม 1,500 หุ้นและประชาชน 210 หุ้น) รวมหุ้น 4 ล้านบาท เมือวันอังคารที่ 20 กย.2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาจัดพิธีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จํากัด วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559
เวลา 10.00 น. ผู้เิริ่มก่อการ,ผู้ถือหุ้น,คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด,คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา,หัวหน้าส่วนราชการ,กลุ่มองค์กรและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน,เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน,สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณบริเวณพิธี ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
เวลา 10.19น.นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเดินทางมาถึงห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
-พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวัฒนาเดียวสุรินทร์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
– ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด แนะนำคณะกรรมการบริหารบริษัทและนำเสนอข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทโดยสังเขป
– ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
– ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการภาค ประชาสังคมและภาคประชาชนมอบเงินจองซื้อหุ้น
– นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดแกผู้ก่อตั้งบริษัท
– และสุดท้ายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน ภาควิชาการภาค ประชาสังคม และภาคประชาชนร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันเป็นสักขีพยานและเป็นที่ระลึก..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..