พะเยาอบรมสร้างความรู้กลุ่มOTOPเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สร้างเรื่องราวของตราสินค้าที่ยั่งยืน

พะเยาอบรมสร้างความรู้กลุ่มOTOPเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สร้างเรื่องราวของตราสินค้าที่ยั่งยืน

โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดพะเยา …จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องภูกับยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสรธร  สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ…

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOPในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP…ได้เรียนเชิญวิทยากรจากห้างพันทิพย์ จังหวัดภูเก็ต คุณณัฐยาน์ ไกรโกญจนาถ ผู้จัดการร้านพรทิพย์ จ.ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สร้างเรื่องราวของตราสินค้าที่ยั่งยืน”..กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย..กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จาก 9 อำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน…จำนวนทั้งสิ้น 150 คน..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..